GIÁM ĐỊNH BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Thứ tư - 30/06/2021 21:52
Thực hiện giám định các bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xà hội!

Chi tiết xin liên hệ ĐT:
0292 3 821 029 - 0292 3 824 198
                        THỦ TỤC
                Khám giám định lần đầu
                  do bệnh nghề nghiệp
- Trình tự thực hiện :
Bước 1: Người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ giám định cho Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa (Trung tâm giám định y khoa)
Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị, Trung tâm giám định y khoa gửi cho cá nhân, tổ chức đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
Bước 3: Trung tâm giám định y khoa tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, trong thời gian 25 ngày làm việc, Hội đồng giám định Y khoa có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho người lao động.
- Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 07 ngày làm việc, Trung tâm giám định y khoa có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định.
- Trường hợp không khám giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng.
Bước 4: Trả kết quả cho người sử dụng lao động hoặc người lao động
- Cách thức thực hiện : Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Giám định Y khoa (hoặc qua website của Trung tâm Giám định Y khoa).
- Thành phần, số lượng hồ sơ :
I. Thành phần hồ sơ bao gồm:
a. Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT đối với trường hợp người được giám định lần đầu bệnh nghề nghiệp thuộc quyền quản lý của người sử dụng lao động tại thời điểm đề nghị giám định hoặc Giấy đề nghị khám giám định của người lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT đối với trường hợp người lao động không còn làm nghề, công việc có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp mà phát hiện mắc bệnh nghề nghiệp trong thời gian bảo đảm của bệnh, bao gồm cả người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng và người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng;
b. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Hồ sơ bệnh nghề nghiệp;
c. Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp của người lao động có liên quan đến bệnh nghề nghiệp (nếu có).
Trường hợp người được giám định thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 47 của Luật an toàn, vệ sinh lao động: Trong bản tóm tắt hồ sơ bệnh án phải ghi rõ bệnh nghề nghiệp không có khả năng điều trị ổn định.
d. Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực. Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định.
đ. 01 ảnh 4x6.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết : 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Cá nhân, tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Hội đồng giám định Y khoa tỉnh;
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Biên bản khám giám định y khoa
- Lệ phí : Thực hiện theo quy định của Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :
Phụ lục 1: Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động
Phụ lục 2: Giấy đề nghị khám giám định
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính : Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :
1. Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014;
2. Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;
3. Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.
4. Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.


PHỤ LỤC 1
MẪU GIẤY GIỚI THIỆU ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH
(Kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, ÐƠN VỊ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ………../GGT …….1……, ngày ….. tháng ….. năm…..
 
GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: Hội đồng Giám định y khoa……… 2……..
………………………….3…………………………..…….. trân trọng giới thiệu:
Ông/ Bà:………………………………………… Sinh ngày…. tháng... năm…..
Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................
Giấy CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ………Ngày cấp:…… Nơi cấp: ..........
Số Sổ BHXH/Mã số BHXH: ……………………4..............................................
Nghề/công việc………………………………5.......................................................
Điện thoại liên hệ: ..................................................................................................
Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của ......................................................................
Được cử đến Hội đồng Giám định y khoa ..............................................................
để giám định mức suy giảm khả năng lao động:
Đề nghị giám định: ……………………………….6..............................................
Loại hình giám định: …………………..7 .............................................................
Nội dung giám định: …………………..8 ............................................................
Đang hưởng chế độ: …………………….9 ............................................................
Trân trọng cảm ơn.
 
  LÃNH ÐẠO CƠ QUAN/ÐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng ba tháng kể từ ngày ký giới thiệu.
_________________
1 Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở cơ quan, đơn vị giới thiệu đề nghị giám định
2 Tên Hội đồng Giám định y khoa nơi tổ chức đề nghị giám định
3 Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động
4 Ghi số sổ BHXH hoặc mã số BHXH. Việc ghi mã số bảo hiểm xã hội chỉ áp dụng khi cơ quan bảo hiểm xã hội chính thức có thông háo về việc sử dụng mã số bảo hiểm xã hội thay cho số sổ bảo hiểm xã hội.
5 Trường hợp là thân nhân của người lao động đề nghị khám giám định để hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì không cần khai nội dung nghề/công việc
6 Ghi rõ một trong các hình thức khám giám định sau: lần đầu/tái phát/lại/tổng hợp/phúc quyết.
7 Ghi rõ một trong các nội dung khám giám định sau: tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp/hưu trí/tuất/hưởng BHXH một lần/hưởng chế độ thai sản
8 Ghi rõ bệnh, tật cần khám giám định theo các giấy tờ điều trị
9 Ghi rõ chế độ đang hưởng và tỷ lệ tổn thương cơ thể nếu có. Nếu chưa được hưởng chế độ thì ghi: chưa.
 

PHỤ LỤC 2
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ KHÁM GIÁM ĐỊNH
(Kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ KHÁM GIÁM ĐỊNH
Kính gửi:…………………………………………..
Tên tôi là .......................................................... Sinh ngày….. tháng….. năm……
Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................
Giấy CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ............. Ngày cấp: …..Nơi cấp:………
Số sổ BHXH/Mã số BHXH: ………………….. 1..................................................
Nghề/công việc ……………………………….. 2................................................
Điện thoại liên hệ: ..................................................................................................
Đề nghị được giám định mức độ suy giảm khả năng lao động:
Đề nghị giám định: ……………………….3..........................................................
Loại hình giám định: ………………………..4 ....................................................
Nội dung giám định: ………………………..5 ......................................................
Đang hưởng chế độ: …………………….6 ............................................................
 
Xác nhận của UBND hoặc Công an cấp xã7 Người viết giấy đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
_____________________
1 Ghi số sổ BHXH hoặc mã số BHXH. Việc ghi mã số bảo hiểm xã hội chỉ áp dụng khi cơ quan bảo hiểm xã hội chính thức có thông báo về việc sử dụng mã số bảo hiểm xã hội thay cho số sổ bảo hiểm xã hội.
2 Ghi rõ hiện có đang làm việc trong môi trường có yếu tố gây bệnh nghề nghiệp được đề nghị khám hay không
Trường hợp là thân nhân của người lao động đề nghị khám giám định để hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì không cần khai nội dung nghề/công việc.
3 Ghi rõ một trong các hình thức khám giám định sau: lần đầu/tái phát/lại/ tổng hợp/phúc quyết.
4 Ghi rõ một trong các nội dung khám giám định sau: tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp/hưu trí/tuất/hưởng BHXH một lần/hưởng chế độ thai sản
5 Ghi rõ bệnh, tật cần khám giám định theo các giấy tờ điều trị
6 Ghi rõ chế độ đang hưởng và tỷ lệ tổn thương cơ thể nếu có. Nếu chưa được hưởng chế độ thì ghi: chưa.
7 Chỉ áp dụng đối với trường hợp thân nhân của người lao động là người chịu trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị giám định

 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay186
  • Tháng hiện tại11,450
  • Tổng lượt truy cập282,020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây